30 Νοεμβρίου 2010

Έρχονται οι Μέντορες !!

Το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης για το θεσμό του Μέντορα. Ο σύλλογος μας έχει πάρει ήδη ομόφωνη απόφαση για το σχετικό ζήτημα στη Γ.Σ του Μαϊου που εκτιμά πως ο νέος θεσμός επαναφέρει το θεσμό του επιθεωρητή. Γι' αυτό καλεί όλους τους συναδέλφους να τον απορρίψουν. Κανένας συναδελφός μας μέντορας-αξιολογητής. ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ

Αναγκαιότητα θεσμού και εννοιολογικός προσδιορισμός

Η παροχή υψηλής ποιότητας παιδαγωγικού/διδακτικού έργου και η προσωπική/επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού αποτελούν τους κύριους άξονες προτεραιότητας του «Νέου Σχολείου». Οι εν λόγω άξονες προϋποθέτουν τα εξής:
α) ομαλή ένταξη/προσαρμογή του στην εκάστοτε σχολική πραγματικότητα,
β) διαρκή παιδαγωγική/διδακτική καθοδήγησή του,
γ) συναισθηματική στήριξή του.
Για το σκοπό αυτό υιοθετείται η εισαγωγή του θεσμού του «Μέντορα» στο εκπαιδευτικό μας σύστημα: για κάθε νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό ορίζεται ένας παλαιότερος και εμπειρότερός του ως μέντορας.
Η σχέση τους, η οποία θα διέπεται από σαφές θεσμικό πλαίσιο, προσβλέπει στην παροχή εξατομικευμένης βοήθειας από το μέντορα προς το νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό σχετικά με ζητήματα γενικής και ειδικής διδακτικής, καθώς και με ζητήματα παιδαγωγικής, ψυχολογικής, διοικητικής και επαγγελματικής φύσης. Ο μέντορας λειτουργεί ως πρότυπο για το νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό, ενώ παράλληλα τον ενθαρρύνει και του παρέχει ευκαιρίες για έμπνευση, αναστοχασμό και αυτοαξιολόγηση στα πλαίσια μιας ισότιμης σχέσης.

Προσόντα και τυπικές προϋποθέσεις επιλογής

Ο μέντορας είναι εκπαιδευτικός με μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, καθώς και αυξημένα προσόντα, τα οποία οριοθετούνται ως εξής:
·         επιστημονικό υπόβαθρο με έμφαση στην παιδαγωγική/διδακτική κατάρτιση,
·         επάρκεια στη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.,
·         εμπειρία σε καινοτόμες δράσεις/προγράμματα και
·         γνώση της κουλτούρας και των ιδιαίτερων συνθηκών άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή εργασίας του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού.
Οι τυπικές προϋποθέσεις επιλογής του είναι οι εξής:
α) πενταετής διδακτική προϋπηρεσία και
β) άσκηση διδακτικών καθηκόντων κατά τα δύο αμέσως προηγούμενα σχολικά έτη, από το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Διαδικασία και όροι επιλογής
Σε κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια καταρτίζονται, ύστερα από τον έλεγχο των σχετικών αιτήσεων, με βάση τον υπηρεσιακό φάκελο του μέντορα και τα παραστατικά για την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων, οι πίνακες υποψηφίων μεντόρων, ξεχωριστά για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι τελικοί πίνακες που θα προκύψουν θα επικυρώνονται από τον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ.
Ο μέντορας για κάθε νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό θα επιλέγεται από τον τελικό πίνακα και θα ορίζεται από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο σε συνεργασία με το διευθυντή της σχολικής μονάδας, στην οποία έχει τοποθετηθεί. Θα ήταν σκόπιμο να υπηρετεί στην ίδια σχολική μονάδα με το νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό ή σε άλλη στην περιφέρεια ευθύνης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό ως μέντορας ορίζεται εκπαιδευτικός από όμορη περιφέρεια. Σε δυσπρόσιτες περιοχές και όταν ο μέντορας δεν υπηρετεί στο ίδιο ή γειτονικό σχολείο με εκείνο του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού, θα προβλέπεται ένα μέρος της συνεργασίας να διεξάγεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mentoring). Την τελική ευθύνη για την παραγωγή και τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας θα αναλάβει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Μετά την επιλογή του ο μέντορας θα παρακολουθεί πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης και θα εγγράφεται σε «Μητρώο Μεντόρων», το οποίο θα τηρείται σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης.

Καθήκοντα

Τα καθήκοντα του μέντορα είναι τα εξής:
·         Εντοπίζει τις υπηρεσιακές και παιδαγωγικές/διδακτικές ανάγκες του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού και οργανώνει μαζί του πρόγραμμα, που στοχεύει στην κάλυψή τους.
·         Αναλαμβάνει την καθοδήγηση/επιμόρφωση/εμψύχωσή του και του προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια σχετικά με ζητήματα διδακτικής, παιδαγωγικής, ψυχολογικής, διοικητικής και επαγγελματικής φύσης.
·          Μπορεί να καλύπτει τις σχετικές ανάγκες ενός έως και πέντε νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.

Διάρκεια και περιεχόμενο μεντορικής σχέσης

Η μεντορική σχέση υλοποιείται στα δύο πρώτα έτη της σταδιοδρομίας των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και έχει το εξής περιεχόμενο:
Κατά τη διάρκεια του 1ου έτους ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των διδακτικών δεξιοτήτων του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού, καθώς και στις πρακτικές διαχείρισης της τάξης και του επαγγελματικού πλαισίου εν γένει. Συγκεκριμένα, κατά το 1ο έτος προβλέπεται η πραγματοποίηση ικανοποιητικού αριθμού διδασκαλιών, οι οποίες θα διακρίνονται σε α) δειγματικές από το μέντορα με παρατηρητή τον καθοδηγούμενο, β) διδασκαλίες από τον καθοδηγούμενο με παρατηρητή τον μέντορα, γ) διδασκαλίες από κοινού. Στο μέλλον είναι δυνατό η Β’ και η Γ’ φάση της εισαγωγικής επιμόρφωσης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στα ΠΕΚ να συνδυαστούν με το 1ο έτος της μεντορικής σχέσης.
Κατά το 2ο έτος υπάρχει αφενός η δυνατότητα διδασκαλιών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (επισκέψεις σε μουσεία, βιβλιοθήκες, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκτέλεση κοινών δημιουργικών διαθεματικών δραστηριοτήτων, οργάνωση μαθημάτων με τη χρήση Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτικού λογισμικού, διοργάνωση σχολικών εορτών, διδασκαλία σε εργαστήρια, εξ αποστάσεως διδασκαλία κλπ) από τον μέντορα και έως τριών από το νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό, αφετέρου πραγματοποίησης έως δέκα συναντήσεων, οι οποίες μεταξύ των άλλων θα επικεντρώνονται στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου εκ μέρους του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού, σε ζητήματα αξιολόγησης μαθητή, κατ’ οίκον εργασιών, οργάνωσης portfolio εκπαιδευτικού και μαθητών και σε άλλες πιθανές διαστάσεις της μεντορικής σχέσης.

Διδακτικό και υπηρεσιακό ωράριο και άλλες λεπτομέρειες

Για την υλοποίηση της μεντορικής σχέσης και την επίτευξη των στόχων της, το διδακτικό/υπηρεσιακό ωράριο του μέντορα θα διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό (1 έως 5) των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, των οποίων θα αναλαμβάνει τη στήριξη/καθοδήγηση, και τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε εκπαιδευτικής περιφέρειας. Η μείωση του ωραρίου αρχίζει με τον ορισμό του και την προτείνει μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ ο Σχολικός Σύμβουλος που εισηγήθηκε τον ορισμό του. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, που με βάση τις συνθήκες/χωροταξική κατανομή των σχολικών μονάδων, ρυθμίζει οποιοδήποτε επιπλέον ζήτημα προκύπτει σχετικά με τη μείωση του ωραρίου.
Σε περίπτωση μετάθεσης, συνταξιοδότησης ή μακράς απουσίας του μέντορα από τη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί, είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του. Η αντικατάσταση γίνεται από το Σχολικό Σύμβουλο που όρισε το μέντορα σε συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου, όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος. Η επιλογή του αντικαταστάτη πραγματοποιείται από τον επικυρωμένο πίνακα.
Στη λήξη του 1ου έτους από κοινού μέντορας και νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός υποβάλλουν υπόμνημα στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, καταθέτοντας παράλληλα και σκέψεις, απόψεις ή και προτάσεις τους για τη βελτίωση του θεσμού και της μεντορικής σχέσης εν γένει. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι αποδελτιώνουν το περιεχόμενο των υπομνημάτων και το εντάσσουν στην ετήσια έκθεσή τους προς τον προϊστάμενο επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, που κοινοποιείται και στο Π.Ι.

Επιμόρφωση μεντόρων, στήριξη και αξιολόγηση του θεσμού

Οι επιλεγέντες μέντορες θα συμμετάσχουν σε εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, που θα διεξάγεται στο οικείο ΠΕΚ και θα τελεί υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οι άξονες της επιμόρφωσης θα οριοθετούνται σε γενικές γραμμές ως εξής:ο θεσμός του μέντορα και η φύση της μεντορικής σχέσης, οι βασικές αρχές επιμόρφωσης ενηλίκων, οι τεχνικές συμβουλευτικής των διαπροσωπικών σχέσεων, η διαχείριση προβλημάτων σχολικής μονάδας και τάξης, η διδακτική μεθοδολογία, η εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης και του αναστοχασμού και η σημασία τους στην εκπαιδευτική πράξη και ζωή, οι ιδιαιτερότητες του μαθητικού πληθυσμού και η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, το e-mentoring κλπΕρωτήματα διαβούλευσης για το θεσμό του μέντορα
·         Κατά τη γνώμη σας ποιοι είναι οι λόγοι που συνθέτουν την αναγκαιότητα του θεσμού του μέντορα; Σε κάθε άλλη περίπτωση διατυπώστε τις σχετικές θέσεις και απόψεις σας.
·         Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα καθήκοντα, η διάρκεια και γενικότερα το περιεχόμενο της μεντορικής σχέσης;

Το υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει συγχωνεύσεις σχολείων στα πλαίσια της δραστικής μείωσης των δαπανών και των προσλήψεων - Διαγράφεται ένα εφιαλτικό τοπίο για μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 του Χρήστου Κάτσικα

Πληθαίνουν οι συζητήσεις και οι διεργασίες υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Παιδείας για την υλοποίηση σχεδίου εκτεταμένων συγχωνεύσεων δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων σε όλη την Ελλάδα με στόχο τη μείωση του κόστους λειτουργίας.

Το υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από τη δραστική μείωση των κονδυλίων για τη σχολική εκπαίδευση (όλα τα στοιχεία μιλάνε για μια μείωση της τάξης 30 έως 50%) καθώς και από την παραπέρα μείωση των διορισμών και των προσλήψεων τη χρονιά 2011-2012, να προχωρήσει σε εκτεταμένες συγχωνεύσεις.

Σε πρώτη φάση θα επιχειρηθεί να συγχωνευθούν ή να καταργηθούν περισσότερα από 300 ολιγοθέσια σχολεία της ηπειρωτικής Ελλάδας.
 Οι προθέσεις του υπουργείου Παιδείας για μείωση με κάθε τρόπο του κόστους λειτουργίας των σχολείων έχει φανεί ήδη καθώς φέτος έγιναν οι λιγότεροι διορισμοί της τελευταίας δεκαετίας, καταργήθηκε ουσιαστικά η Πρόσθετη και η Ενισχυτική Διδασκαλία, αποψιλώθηκαν τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, οδηγούνται σε κλείσιμο πολλά Αθλητικά Σχολεία.

Παράλληλα καταργούνται δεκάδες Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, Γραφεία Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Εκπαίδευσης κι ενοποιούνται σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο οι περιφερειακές διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σε κάθε περιφέρεια.

Ήδη οι περιφερειακοί διευθυντές συγκαλούν συσκέψεις των διευθυντών εκπαίδευσης με θέμα το σχεδιασμό συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων. Είναι φανερό πως εάν υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια τότε το σχολείο της γειτονιάς θα γίνει παρελθόν και χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί θα εξαναγκαστούν σε μετακινήσεις.

Το σχέδιο των συγχωνεύσεων "κολλάει" και με τις εξαγγελίες για τη λυκειακή βαθμίδα όπου με βάση τα πρώτα σχέδια που είδαν το φως της δημοσιότητας απαιτούνται μεγάλες μονάδες για να "απλωθούν" οι κατευθύνσεις που θα εξυπηρετούν το νέο σύστημα πρόσβασης.

Είναι φανερό ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα χρησιμοποιηθούν ως πολιορκητικός κριός και οι δήμοι οι οποίοι θα πιέζουν για συγχωνεύσεις καθώς τα οικονομικά τους θα είναι περιορισμένα λόγω της μείωσης των πιστώσεων από το υπουργείο Οικονομικών.

28 Νοεμβρίου 2010

Όχι στο κλείσιμο συγχώνευση σχολικών μονάδωνΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΥΡΟΥ-ΤΗΝΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΥ

Α΄ ΕΛΜΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


Η φετινή σχολική χρονιά αποδεικνύει στην πράξη τις συνέπειες της πολιτικής των περικοπών, της συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους και του Μνημονίου στο πεδίο του δημόσιου σχολείου. Η σχολική χρονιά ξεκίνησε με σημαντικές περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων μέσω των σχολικών επιτροπών και με μια δραματική μείωση των μόνιμων διορισμών κατά 50% (2.825 διορισμοί σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση), την ίδια στιγμή, που αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των συνταξιοδοτήσεων (11.000), λόγω των αντιασφαλιστικών μέτρων της κυβέρνησης. Το Υπουργείο Παιδείας, για να αντιμετωπίσει τα οξυμένα προβλήματα που δημιουργεί η πολιτική της αδιοριστίας και των περικοπών στην εκπαίδευση, προχώρησε σε συμπτύξεις τμημάτων, αυξάνοντας τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη, σε αντιπαιδαγωγικές μετακινήσεις μαθητών και σε εκτεταμένη χρήση ελαστικής απασχόλησης για τους εκπαιδευτικούς, με αποκλειστικό σκοπό να μειώσει το κόστος της εκπαίδευσης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών/-τριών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Η έκδοση του νέου προϋπολογισμού για το 2011 σηματοδοτεί τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής και προδιαγράφει τη χειρότερη χρονιά για το δημόσιο σχολείο σε όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο. Η κυβέρνηση περικόπτει κατά 20% τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, ήτοι 1,25 δις ευρώ (6.283 δις έναντι 7.534 δις το 2010), υπερβαίνοντας κατά 600 εκατ. τις περικοπές που προέβλεπε και το ίδιο το Μνημόνιο. Σε συνδυασμό με τη μείωση των δαπανών κατά 500 εκατομμύρια στην τοπική αυτοδιοίκηση του «Καλλικράτη», δημιουργούνται, όπως εύκολα γίνεται κατανοητό, ανυπέρβλητα προβλήματα για την άμεση λειτουργία των σχολείων. Μια απλή ανάγνωση των αριθμών μάς οδηγεί στο αβίαστο συμπέρασμα πως η μείωση των διορισμών και η συνολική συρρίκνωση των δαπανών για την εκπαίδευση θα οδηγήσει στη δραματική υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου και στη αναπόφευκτη μετακύλιση του κόστους της δημόσιας εκπαίδευσης στους ίδιους τους γονείς.

Μέσα σε αυτό πλαίσιο της άγριας λιτότητας και των περικοπών, σχεδιάζεται από το Υπουργείο και τις αντίστοιχες περιφερειακές διοικήσεις, η συγχώνευση ακόμα και το κλείσιμο σχολικών μονάδων και η μεταφορά των παιδιών στα υπόλοιπα σχολεία. Η συρρίκνωση του σχολικού δικτύου που συμβαδίζει με αντίστοιχες προτάσεις για το κλείσιμο περιφερειακών πανεπιστημιακών τμημάτων αποτελεί μια σαφή επίθεση στη δημόσια εκπαίδευση. Η συγχώνευση-κλείσιμο σχολικών μονάδων θα έχει ως συνέπεια την υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα εμπόδια στη λειτουργία των υπόλοιπων σχολείων, θα αυξήσει δραματικά την αναλογία μαθητών – εκπαιδευτικού και θα κατακερματίσει τον ενιαίο χαρακτήρα της σχολικής ζωής.

Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία σε νησιωτικές περιοχές, όπως είναι οι Κυκλάδες. Η προοπτική της συρρίκνωσης του σχολικού δικτύου θα εντατικοποιήσει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες, οξύνοντας τα ήδη υπάρχοντα κοινωνικά, οικονομικά και μορφωτικά προβλήματα των νησιωτικών περιοχών. Μια πρώτη, μάλιστα, γεύση της πολιτικής των περικοπών στο χώρο της Παιδείας και στα νησιά μας είχαμε με την ακύρωση ή την υποβάθμιση σημαντικών εκπαιδευτικών θεσμών όπως η δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια και τα Λύκεια, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) ή, ακόμη, με την κατάργηση της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών/-τριών των αθλητικών τμημάτων (Τ.Α.Δ.). Μια πολιτική που συνοδεύεται και από αντίστοιχες περικοπές και στον τομέα της υγείας. Έτσι, οι πολίτες των νησιωτικών περιοχών αναπόφευκτα θα βιώσουν με πολύ χειρότερους όρους τη συρρίκνωση των κοινωνικών αγαθών της υγείας και της παιδείας.

Θυμίζουμε, επίσης, πως οι συγκεκριμένοι σχεδιασμοί βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση και με την ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 101 του ελληνικού Συντάγματος, περί νησιωτικότητας, που επιτάσσει «τη διοίκηση και τον κοινό νομοθέτη … να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών..». Πρόκειται, κατά συνέπεια, για ρυθμίσεις που είναι, όχι μόνο, καταφανώς κοινωνικά άδικες, αλλά κινούνται και στα όρια της αντισυνταγματικότητας. Από αυτή την άποψη, οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί σε διοικητικό επίπεδο για το κλείσιμο-συγχώνευση, στη Σύρο, δύο δημοτικών σχολείων, ενός γυμνασίου και ενός λυκείου εκτιμούμε ότι αποτελούν ένα ακραίο μέτρο συρρίκνωσης των μορφωτικών δικαιωμάτων της τοπικής κοινωνίας και αποκαλύπτουν το ψευδεπίγραφο χαρακτήρα των κυβερνητικών συνθημάτων για το «νέο σχολείο» και για το « πρώτα ο μαθητής». Αποδεικνύεται στην πράξη ότι οι σχεδιασμοί του Υπουργείου για το «νέο σχολείο» οδηγούν, όχι μόνο στην απαξίωση του δημόσιου σχολείου, αλλά ακόμα και σε λουκέτα έξω από τις σχολικές μονάδες. Είναι, πράγματι, προκλητικό μερικές εβδομάδες μόνο μετά τις εκλογές και τις ποικίλες υποσχέσεις για «ανάπτυξη», μέσω της μεταρρύθμισης Καλλικράτη, νησιωτικές περιοχές, όπως η Σύρος, να βρίσκονται κάτω από την απειλή του κλεισίματος σχολικών μονάδων και της καταπάτησης του κοινωνικού δικαιώματος στη μόρφωση και στην εκπαίδευση. Οι ήδη αδικημένες νησιωτικές περιοχές, που θα έπρεπε να λαμβάνουν επιπρόσθετους πόρους για την υγεία και την εκπαίδευση, φαίνεται να βρίσκονται στο στόχαστρο της πολιτικής των περικοπών και του Μνημονίου.

Η υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και ο αγώνας για να μην κλείσει ούτε ένα σχολείο δεν είναι υπόθεση μόνο του εκπαιδευτικού κόσμου. Είναι υπόθεση της κοινωνίας. Καλούμε, λοιπόν, όλους τους εργαζόμενους/-ες , τους γονείς, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και τις Ενώσεις Γονέων να υπερασπιστούν τη λειτουργία όλων των σχολείων και να ματαιώσουν στην πράξη κάθε προσπάθεια να συρρικνωθεί το σχολικό δίκτυο και να συγχωνευτούν ή και να κλείσουν σχολικές μονάδες. Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς στη Σύρο και στα υπόλοιπα νησιά του νομού (δήμοι-νομαρχία) να τοποθετηθούν δημόσια, παίρνοντας σαφή θέση υπεράσπισης του δημόσιου σχολείου και της λειτουργίας του.Διεκδικούμε :

· Κανένα κλείσιμο- συγχώνευση σχολικής μονάδας.

· Ανώτατο όριο 20 μαθητών ανά τμήμα στα δημοτικά, 15 ανά τμήμα στα νηπιαγωγεία, 25 ανά τμήμα στα γυμνάσια και τα λύκεια, 20 ανά τμήμα στις κατευθύνσεις των λυκείων και στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, 10 ανά καθηγητή στα σχολικά εργαστήρια.

· Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 15% του τακτικού προϋπολογισμού. Καμιά επιπλέον επιβάρυνση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς για τη μόρφωση των μαθητών/τριών μας. Δημόσια δωρεάν παιδεία και υγεία για όλους.

· Κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών με οργανικές θέσεις για κάθε εκπαιδευτικό έργο στο σχολείο και να καλυφθούν ΤΩΡΑ οι πραγματικές ανάγκες με διορισμό μονίμων εκπαιδευτικών σε όλες τις θέσεις (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, εκπ/κοί ειδικοτήτων, ειδική αγωγή, αντισταθμιστική εκπαίδευση κ.λπ) και βοηθητικού προσωπικού στο δημόσιο σχολείο. Καμιά μετακίνηση εκπαιδευτικού σε άλλα σχολεία. Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους. Όχι στην ελαστική εργασία και στην άρση της μονιμότητας. Κατάργηση της ωρομισθίας, του αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου και του θεσμού του αναπληρωτή. Διορισμός όλων των αναπληρωτών και όσων έχουν υπογράψει έστω και μια σύμβαση στο δημόσιο σχολείο. Κανένας αναπληρωτής και ωρομίσθιος χωρίς δουλειά. Κατάργηση του αντιεκπαιδευτικού νόμου 3848/2010.

ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010

Τα Διοικητικά Συμβούλια

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ –ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΥΡΟΥ-ΤΗΝΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΥ

Α΄ ΕΛΜΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

26 Νοεμβρίου 2010

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων
·         Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς
του ειδικού συνεργάτη της ΔΟΕ
Γιάννη Μπαλάγκα 


           Ψηφίστηκε στην ολομέλεια της Βουλής και γίνεται νόμος του Κράτους μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου, με το οποίο  επέρχονται δυσμενείς αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών, ιδιαίτερα των μητέρων με ανήλικα παιδιά καθώς και των τρίτεκνων μητέρων.
           Ορίζεται ωστόσο στην παρ. 11 του άρθρου 6 αυτού του νόμου, όπως ακριβώς και στο νόμο 3847 που δημοσιεύτηκε στις 11-5-2010, ότι όσοι και όσες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010 δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
            Για τα πρόσωπα αυτά θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις, που αφορούν τόσο τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και τον υπολογισμό της σύνταξης.
            Με απλά λόγια, όσοι έχουν  θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31-12-2010 ,  μπορεί να αποχωρήσουν όποτε θέλουν και το 2011 και το 2015 και  οποιαδήποτε άλλη χρονολογία  χωρίς καμία μεταβολή ούτε στα όρια ηλικίας ούτε στον υπολογισμό της σύνταξης ούτε καμία  « ποινή» θα έχουν στο ύψος της σύνταξής τους, εάν φύγουν μετά το 2010.
           Πιο συγκεκριμένα να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ποιοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δε θίγονται:
1) Όλοι οι διορισθέντες μέχρι 31-12-82.
    Ειδικότερα από αυτή την κατηγορία:
  α) Όλες οι παντρεμένες γυναίκες είτε έχουν παιδιά είτε δεν έχουν, μπορούν να αποχωρήσουν, όποτε θέλουν ,σήμερα ή και μετά το 2010, γιατί έχουν συμπληρώσει 24,5 χρόνια υπηρεσίας και δεν απαιτείται όριο ηλικίας.
  β) Όλοι όσοι συμπλήρωσαν ή θα συμπληρώσουν και μετά το 2010   35 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας. Από τα  35 χρόνια υπηρεσίας τα 25 τουλάχιστον είναι απαραίτητο να είναι στο δημόσιο (στην 25ετία υπολογίζεται και η στρατιωτική θητεία για τους άνδρες) τα υπόλοιπα μπορεί να είναι και από τον ιδιωτικό τομέα και θα χρειαστεί εξαγορά για την αναγνώριση.
      * Αυτοί σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αποχωρήσουν και με λιγότερα χρόνια, με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν, τα γνωστά εξάμηνα που προστίθενται από 1-1-98  Χωρίς Όριο Ηλικίας            (Χ.Ο.Η.)
  Αν π.χ η 25ετία  συμπληρώθηκε το 2001, από την ημερομηνία συμπλήρωσής της και μετά απαιτούνται συνολικά 34   έτη Χ.Ο.Η  
  Αν    συμπληρώθηκε το    2002, απαιτούνται       34,5  χρόνια   Χ.Ο.Η.
  Αν                 »                   2003 και μετά απαιτούνται  35  έτη  Χ.Ο.Η.
2)  Διορισθέντες από 1-1-83 έως 31-12-92
  α) Μητέρες ανηλίκων που στις 31-12-2010 έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας , στα  οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης και έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας. Σ΄ αυτές η σύνταξη θα καταβληθεί, όταν συμπληρώσουν το 50ο έτος της ηλικίας. Αν το 50 έτος συμπληρώνεται μετά το 2010, δεν αλλάζει τίποτε γι αυτές, όσο και να παραμείνουν στην υπηρεσία και ούτε επηρεάζει τα αποκτηθέντα ασφαλιστικά δικαιώματα η ενηλικίωση του παιδιού.
  β) Μητέρες με τρία παιδιά και άνω.
    Χρειάζονται 20 χρόνια υπηρεσίας (στα  οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης) να έχουν συμπληρώσει στις 31-12-2010 και μπορούν να αποχωρήσουν , χωρίς όριο ηλικίας, όποτε θελήσουν. Δεν  ενδιαφέρει να είναι τα παιδιά ανήλικα ή ενήλικα, ο αριθμός των παιδιών  ενδιαφέρει  την ημερομηνία που συμπληρώνεται η 20ετία.
 γ) Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες των γυναικών (ανύπαντρες γυναίκες, μητέρες με ενήλικα παιδιά κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας κλπ ) , εάν συμπληρώνουν 25ετία στις 31-12-2010 , μπορούν να αποχωρήσουν, όταν συμπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας τους, όποτε αυτό συμπληρωθεί , χωρίς καμία μεταβολή στη συνταξιοδοτική τους κατάσταση.
 ε) Όλοι οι άνδρες που έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας.  Το όριο ηλικίας που απαιτείται για συνταξιοδότηση γι αυτούς,  έχει να κάνει με το έτος που συμπληρώθηκες η 25ετία. Αν πχ η 25ετία συμπληρώθηκε το 1998 απαιτούνται 60,5 έτη, αν συμπληρώθηκε το 1999     61 έτη κ.ο.κ Αν η 25ετία συμπληρώθηκε από το 2007 και μετά απαιτείται η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
 δ) Όλοι όσοι συμπληρώνουν 31-12-2010  35 χρόνια υπηρεσίας και έχουν ηλικία 58 ετών ή όταν συμπληρώσουν την ηλικία των 58 ετών μετά το 2010
 ε) Όλοι όσοι μέχρι 31-12-2010 έχουν 37 χρόνια Χ.Ο.Η.
           Με την παρ.5 του άρθρου 6 αυτού του νόμου καταργείται δυστυχώς μια σημαντική ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς που έδινε η  παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.3075/2002. Ο νόμος αυτός, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού λειτουργήματος,   έδινε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αποχωρούν  με 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών, όσοι απ’ αυτούς είχαν διοριστεί μέχρι 31-12-82, και 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών όσοι διορίζονταν μετά την 1-1-83. Η διάταξη αυτή του Ν.3075  καταργείται από 1-1-2011.
           Ωστόσο στηριζόμενοι στην παρ. 11 του άρθρου 6 αυτού του νόμου περί μη εφαρμογής των αλλαγών σ’αυτούς που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010, ύστερα και από σχετική επιβεβαίωση  από το αρμόδιο τμήμα συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μπορούμε να βεβαιώσουμε τα εξής:
       α)  Όσοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν μέχρι 31-12-82, έχουν θεμελιώσει όλοι συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) και επομένως δε θίγονται από την κατάργηση αυτής της διάταξης. Αυτοί μπορούν να αποχωρήσουν, όταν συμπληρώσουν τα 30 χρόνια υπηρεσίας (όσοι δεν τα έχουν συμπληρώσει) και όταν συμπληρώσουν το 55ο έτος της ηλικίας τους. Στην 25ετία για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος υπολογίζεται και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες, ενώ ο χρόνος ασφάλισης σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ ,ΟΑΕΕ κλπ) υπολογίζεται μετά την 25ετία για τη συμπλήρωση της 30ετίας.Η περαιτέρω παραμονή τους στην υπηρεσία μετά το 2010,  δεν επιφέρει καμία μεταβολή στη συνταξιοδοτική τους κατάσταση ούτε στον υπολογισμό της σύνταξης.
        β) Όσοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν από 1-1-83 και μετά, εάν  μέχρι 31-12-2010 συμπληρώνουν 25ετία, θα μπορέσουν να αποχωρήσουν, όταν συμπληρώσουν 30 έτη υπηρεσίας και όταν θα έχουν και το 60 έτος της ηλικίας, όποτε αποκτήσουν αυτές τις προϋποθέσεις. Στην 25ετία για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος γι αυτή την κατηγορία υπολογίζεται και ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες. Ο ελάχιστος χρόνος δημόσιας υπηρεσίας που απαιτείται είναι 5 έτη γι τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

 Τα βασικά σημεία του νόμου έχουν ως εξής:

 Α.   ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ 1-1-2011 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ –ΕΤΑΜ

            Από 1-1-2011 όλοι οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι στο Δημόσιο υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον  κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ
Τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους οικείους φορείς, στους οποίους ασφαλίζονται και οι προσληφθέντες μετά την 1-1-93.
 Δίδεται μάλιστα η δυνατότητα και στους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους, καθώς και σε όσους προσληφθούν  μέχρι 31-12-2010 να επιλέξουν προαιρετικά την υπαγωγή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.
  Β.   ΕΞΙΣΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
        ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
1. Γονείς με ανήλικα παιδιά:
   (προσληφθέντες στο Δημόσιο από 1-1-83 έως 31-12-92)
 Μέχρι τώρα μόνο οι μητέρες με ανήλικα παιδιά αυτής της κατηγορίας μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με 25 χρόνια υπηρεσία και ηλικία 50 ετών, εφόσον κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας το παιδί ήταν ανήλικο.
Με το νέο νόμο  άνδρες και γυναίκες  της κατηγορίας αυτής,  εάν συμπληρώνουν
 την 25ετία από 1-1- 2011 και έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας , απαιτείται το 52ο έτος της ηλικίας συμπληρωμένο, το οποίο αυξάνεται στο 55ο  έτος από 1-1-2012 και στο 65ο έτος από 1-1-2013.
 Έτος θεμελίωσης
 Έτη υπηρεσίας
 Όριο ηλικίας
2010
25
50
2011
25
52
2012
25
55
2013
25
65

Αύξηση από 2 έως 15 έτη  υπηρεσίας. Είναι από τις πιο επώδυνες αλλαγές,
Για τις ασφαλισμένες από 1-1-93 που έχουν ανήλικα   παιδιά και θα έφευγαν με 20 χρόνια υπηρεσίας  και ηλικία 55 ετών, η εξίσωση ξεκινάει άμεσα από 1-1-2013 (αφού μέχρι τότε δεν έχει θεμελιωθεί δικαίωμα 20ετίας) και ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τις ασφαλισμένες πριν το 1992.
3. Γονείς με τρία ή περισσότερα παιδιά:
Μέχρι τώρα οι  μητέρες με τρία παιδιά και άνω μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με 20 έτη υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον ήταν ασφαλισμένες μέχρι 31-12-92 .
Το δικαίωμα της συνταξιοδότησης  με 20 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας δεν παρέχονταν στον πατέρα, που είχε τρία παιδιά παρά μόνο αν ήταν χήρος ή διαζευγμένος . Στην περίπτωση μάλιστα του διαζευγμένου έπρεπε τα παιδιά να ήταν ανήλικα και  τα τρία και να είχε την επιμέλεια αυτών με δικαστική απόφαση.
Με το  νέο νόμο από 1-1-2011  τόσο οι άνδρες όσο και οι  γυναίκες που έχουν τρία παιδιά, ανεξάρτητα από το χρόνο πρόσληψής τους ,  εάν μέχρι 31-12-2010 συμπληρώνουν 20 χρόνια πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας (Χ.Ο.Η.)  Η υπηρεσία αυτή αυξάνεται κατά 1 έτος για όσους συμπληρώνουν την 20ετία εντός του 2011, αλλά με όριο ηλικίας το 52ο έτος , κατά 2 έτη για όσους τη συμπληρώνουν τα  2012 , με όριο ηλικίας το 55ο έτος και επίσης κατά 2 έτη για όσους τη συμπληρώνουν το 2013 με όριο ηλικίας το 65ο έτος.
    Καταργείται η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες  να είναι δηλ χήροι ή να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση, αν είναι διαζευγμένοι.
Έτος θεμελίωσης
Έτη υπηρεσίας
Όριο ηλικίας
2010
20
Χ.Ο.Η.
2011
21
52
2012
23
55
2013
25
65

 Οι ασφαλισμένοι από 1-1-93 που έχουν 3 παιδιά και άνω, επειδή και εδώ η 20ετία συμπληρώνεται από 1-1-2013, ακολουθούν τα όρια ηλικίας των ασφαλισμένων πριν το 1992 δηλ το 2013 θα θέλουν 25 έτη που τα συμπληρώνουν το 2018 οπότε θα θέλουν και το 65ο έτος της ηλικίας.
* ο υπάλληλος ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. πχ αν μία τρίτεκνη υπάλληλος θεμελιώνει το 2011 20ετία, χρειάζεται  τότε 21 έτη που θα τα έχει το 2012, το όριο όμως ηλικίας των 52 ετών ισχύει πάντα γι αυτή.
4. Άνδρες και γυναίκες με ανίκανα παιδιά
α) (ασφαλισμένοι από 1-1-83 έως 31-12-82)
Μέχρι τώρα οι μητέρες υπάλληλοι με ανάπηρα παιδιά (50% και άνω) ή με ανίκανο σύζυγο (67% και άνω) υπάγονταν στην ίδια κατηγορία με τις μητέρες με ανήλικα παιδιά , 25έτη υπηρεσίας και ηλικία  50ετών. Οι άνδρες δεν μπορούσαν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος.
         Με το νέο νόμο άνδρες και γυναίκες της κατηγορίας αυτής από 1-1-2011,εφόσον έχουν ανίκανο παιδί ή ανίκανο σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μπορούν να αποχωρήσουν στο 50ό έτος της ηλικίας με τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25ετία).
  Επεκτείνεται το δικαίωμα αυτό και στους άνδρες που είχαν μέχρι τώρα το 65ο έτος της ηλικίας.
β). Άνδρες και γυναίκες με ανίκανα παιδιά  (ασφαλισμένοι από 1-1-93 και μετά)
   Μέχρι τώρα οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής που είχαν ενήλικα αλλά ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με 20 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών.
Με το νέο νόμο άνδρες και γυναίκες της κατηγορίας αυτής, εφόσον έχουν ανίκανα για κάθε εργασία παιδιά, από 1-1-2013 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 50ο έτος της ηλικίας αλλά με 25 χρόνια πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
            
Έτη υπηρεσίας
Όριο ηλικίας
Ασφαλισμένοι μέχρι      31-12-92
              25
50
Ασφαλισμένοι από         1-1-93
               25
50


5. Λοιπές περιπτώσεις της κατηγορίας των ασφαλισμένων 1-1-1983 έως 31-12-82
(ανύπαντρες γυναίκες, παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά και χήρες ή διαζευγμένες χωρίς παιδιά ή με έγγαμα παιδιά, καθώς και άγαμες μητέρες με άγαμα παιδιά)
Προκειμένου να γίνει η εξίσωση των ορίων ηλικίας των γυναικών με τους άνδρες ο νέος νόμος προβλέπει  ότι οι ανωτέρω κατηγορίες των γυναικών, εάν συμπληρώνουν την 25ετία το 2010,  ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών για τη λήψη της σύνταξης. Εάν η 25ετία συμπληρώνεται το 2011, απαιτείται το 61ο έτος της ηλικίας, εάν συμπληρώνεται το 2012 απαιτείται το 63ο έτος και εάν συμπληρώνεται η 25ετία το 2013, απαιτείται το 65ο έτος.


 Έτος θεμελίωσης
 Έτη υπηρεσίας
 Όριο ηλικίας
2010
25
60
2011
25
61
2012
25
63
2013
25
656. Πρόωρη συνταξιοδότηση   από 1-1-83 έως 31-12-92)
Όλες οι γυναίκες της προηγούμενης κατηγορίας   (ανύπαντρες ,παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά κλπ) εάν συμπληρώνουν την 25ετία μέχρι το 2010 ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών για τη λήψη της σύνταξης , ενώ για τους άνδρες είναι το 65ο έτος της ηλικίας.
Δίνεται η δυνατότητα μέχρι τώρα να λάβουν  πρόωρη σύνταξη από την ηλικία των 55 ετών οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας και από την ηλικία των 60 ετών οι άνδρες, μειωμένη όμως κατά 4,5%  για κάθε έτος  που υπολείπεται  του αντίστοιχου ορίου ηλικίας. Αν πχ αποχωρήσουν 5 έτη νωρίτερα του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας  θα λάβουν τη σύνταξη μειωμένη κατά  4,5% χ 5 = 22,5%.
Με το νέο νόμο, προκειμένου να γίνει εξίσωση των ορίων ηλικίας, εάν η 25ετία συμπληρώνεται από 1-1- 2011 τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες,  η πρόωρη συνταξιοδότηση θα γίνεται στο 56ο έτος  και από 1-1-2012 το ηλικιακό όριο αυξάνεται κατά 2 έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι η συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.
Έτος θεμελίωσης
 Έτη υπηρεσίας
Πρόωρη συνταξιοδότηση
Πλήρης συνταξιοδότηση
2010
25
55
60
2011
25
56
61
2012
25
58
63
2013
25
60
65


Η μείωση όμως θα είναι 6% για κάθε έτος πρόωρης εξόδου που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης, Δηλ. για αποχώρηση 5έτη νωρίτερα του προβλεπόμενου χρόνου η μείωση θα είναι 6%  χ  5 = 30%
Αυτό είναι το λεγόμενο «πέναλτι» στην τηλεοπτική γλώσσα του ασφαλιστικού και μόνο γι αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Όλες οι άλλες συντάξεις λέγονται πλήρεις και είναι ανάλογες με τα χρόνια υπηρεσίας.
7. Για  όσους έχουν προσληφθεί  μετά την 1-1-83 και συμπληρώνουν 36 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας το έτος 2011, η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη μετά τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους.
Ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας για όσους συμπληρώνουν αυτόν από το έτος 2012 και μετά αυξάνεται κατά 1 έτος και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών πλήρους πραγματικής υπηρεσίας. Το όριο ηλικίας των 58 ετών αυξάνεται από 1-1-2012 κατά  ένα (1) έτος ετησίως και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.
Η παράγραφος αυτή του άρθρου 6 έρχεται να αντικαταστήσει την παρ.6γ του άρθρου 1 του Ν.3029/2002 κατά την οποία οι προσληφθέντες μετά την 1-1-83, εάν συμπλήρωναν 35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, η καταβολή της σύνταξης γινόταν  με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας. Αυτό ισχύει μέχρι 31-12-2010. Αν η 35ετία συμπληρώνεται το 2011, ναι μεν ισχύει το 58ο  έτος ηλικίας αλλά τα έτη υπηρεσίας πρέπει να γίνουν 36 κ.ο.κ.
Έτος θεμελίωσης
Έτη υπηρεσίας
Όριο ηλικίας
2010
35
58
2011
36
58
2012
37
59
2013
38
60
2014
39
60
2015
40
60


8. Τα 37 έτη υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας που προβλέπονταν από το νόμο 3029/2002 για όλους τους ασφαλισμένους από 1-1-83 και μετά, καταργούνται από 1-1-2011,γιατί τότε απαιτείται και το όριο ηλικίας των 58ετών.  Από 1-1-2012 απαιτείται η συμπλήρωση του 59ου έτους της ηλικίας ακολουθώντας την αυξανόμενη πορεία που δείχνει ο ανωτέρω πίνακας, ώστε από 1-1-2015 να απαιτούνται 40 έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών.

           Γ.              ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
      
α) χρόνος σπουδών
Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και μετά, θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, ύστερα από εξαγορά, και ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής, καθώς και ο χρόνος σπουδών σε μέσες επαγγελματικές σχολές.
Ο ανωτέρω χρόνος σπουδών αναγνωρίζεται ως συντάξιμος εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει υπηρεσία  12 ετών. Όσα από τα πρόσωπα αυτά αναγνωρίζουν το χρόνο σπουδών ως συντάξιμο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν έχουν λάβει εκπαιδευτική άδεια, μόνο μέχρι δύο (2) έτη από την εκπαιδευτική άδεια μπορούν να υπολογίζουν ως συντάξιμο.
Χρήση αυτής της διάταξης δεν μπορούν να κάνουν όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31-12-2010.

β) χρόνος άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού

Θωρείται ως συντάξιμος  χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών  ανατροφής παιδιών ηλικίας μέχρι 6 ετών με την προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Μέχρι τώρα και με τον προηγούμενο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα 2683/99 και με τον ισχύοντα 3528/2007 ο χρόνος αυτός ήταν συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις δεν χρειαζόταν εξαγορά. πχ όσες μητέρες, ασφαλισμένες μέχρι 31-12-82,  συμπληρώνουν 17,5 χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31-12-97
ή 25 οι ασφαλισμένες από 1-1-83 μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού (όχι άδεια μητρότητας) δεν χρειάζεται εξαγορά.
γ) χρόνος στρατιωτικής θητείας
Όσοι μέχρι 31-12-97 συμπληρώνουν 25 έτη υπηρεσίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, δεν χρειάζεται εξαγορά της θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να εξαγοράσουν αυτόν το χρόνο. Οι ασφαλισμένοι από 1-1-83 και μετά, στην 25ετία που απαιτείται για την εξαγορά ή μη του χρόνου της θητείας μπορούν να συμπεριλάβουν και χρόνο διαδοχικής ασφάλισης για τη συμπλήρωσή της.
Ο συνολικός χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί  από τις τρεις ανωτέρω περιπτώσεις (α+β+γ) είναι:
α)  Σε 4 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2011.
β)  Σε 5 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2012
γ)  Σε 6 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2013
δ) Σε 7 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2014 και μετά.
    Τα  όρια ηλικίας που ισχύουν για κάθε έτος που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ισχύουν πάντα. πχ μία μητέρα με ανήλικο παιδί  που το 2011 έχει 24 χρόνια υπηρεσίας μπορεί να αναγνωρίσει 1 έτος από τα ανωτέρω λεγόμενα πλασματικά έτη και έτσι να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011, το όριο όμως ηλικίας των 52 ετών που απαιτείται, είναι απαραίτητο για να λάβει τη σύνταξη. Διαφορετικά θα συμπλήρωνε 25ετία το 2012, οπότε θα έπρεπε να συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας.
    Ο ανωτέρω χρόνος μπορεί να αξιοποιηθεί ασφαλιστικά και για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1-1-93 και μετά γιατί δεν έχουν θεμελιώσει μέχρι σήμερα αυτοί συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

                   Δ.               ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
Μέχρι την δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης,  η ενηλικίωση των παιδιών προκειμένου η μητέρα να υπάγεται στην κατηγορία με ανήλικα τέκνα, γινόταν την ημερομηνία που το παιδί έκλεινε τα 18 χρόνια από την ημερομηνία γέννησής του. Από εδώ και στο εξής η ενηλικίωση θεωρείται ότι γίνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το 18ο έτος της ηλικίας του, παρέχοντας έτσι ευνοϊκότερο χρόνο στους γονείς για να καλύψουν την 25ετία και να θεωρείται ότι έχουν ανήλικα παιδιά.

     Ε.       ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 35ΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
Δίνεται η δυνατότητα στον υπάλληλο ο οποίος συμπληρώνει 35 χρόνια πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και το όριο ηλικίας των 60 ετών και απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, να ζητήσει με αίτησή του 6 
μήνες πριν τη συμπλήρωση της 35ετίας και τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, να παραμείνει στην υπηρεσία έως τρία (3)  έτη επιπλέον και έως τη συμπλήρωση κατ’ ανώτατο όριο του 65ου έτους της ηλικίας.
 Η διάταξη αυτή περιλαμβάνεται στο Ν.3528/2010 « Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» που ψηφίστηκε πρόσφατα.
 
          Ε.    ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

1) όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010, όποτε και αν αποχωρήσουν, ο τρόπος υπολογισμού θα είναι ο ίδιος με το σημερινό , δηλ  για τα χρόνια υπηρεσίας που έχει διανύσει ο υπάλληλος μέχρι 31-12-2007 το  80% του βασικού τους μισθού  και για τα έτη υπηρεσίας που διανύει από 1-1-2008 και μετά , υπάρχει μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης 1% για κάθε έτος, έως το ποσοστό αναπλήρωσης από 80% γίνει 70% , που ολοκληρώνεται το 2017. ( Για το 2010 το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 77%)
2) Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2011 μέχρι και 31-12-2014 για τα χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31-12-2012 η σύνταξη θα υπολογιστεί όπως στην ανωτέρω παράγραφο. Για τα χρόνια υπηρεσίας όμως που διανύονται από 1-1-2013 και μετά, το τμήμα της μηνιαίας σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών (σήμερα είναι κατά μέσο όρο 3% περίπου)
3) Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2015 καθιερώνεται  η βασική και αναλογική σύνταξη.
         Η βασική σύναξη θα καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης από το Δημόσιο και καθορίζεται για το έτος 2010 στο ύψος των 360 €. Αναπροσαρμόζεται από 1-1-2014 ανάλογα με την ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)
         Η αναλογική σύνταξη θα καταβάλλεται και αυτή μαζί με τη βασική σύνταξη και θα περιλαμβάνει δύο (2) τμήματα
         α) αναλογικό τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στα χρόνια υπηρεσίας έως 31-12-2010, το οποίο υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές, όπως ισχύουν κατά το χρόνο συνταξιοδότησής τους.
         β) αναλογικό τμήμα σύνταξης για τα χρόνια υπηρεσίας από 1-1-2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους.
         Ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης από 1-1-2011 λαμβάνεται υπόψη το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος από 1-1-2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής του δια του αριθμού των μηνών υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει ο υπάλληλος εντός της χρονικής αυτής περιόδου. Το ποσοστό αναπλήρωσης κυμαίνεται από 0,80% έως 1,50% ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. Το τελικό ποσό της σύνταξης καθορίζεται για όλα τα έτη με βάση το συντελιστή που αντιστοιχεί στο τελευταίο πλήρες έτος ασφάλισης.
        Για όσους διορίζονται από 1-1-2011 και μετά, όταν θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης και αποχωρήσουν της υπηρεσίας, για τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης θα λαμβάνεται υπόψη ο Μ.Ο των ασφαλιστέων αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Οι ασφαλιστέες αυτές αποδοχές θα είναι αυξημένες κατά ποσοστό που καθορίζεται με τυπικό νόμο και με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και τη μεταβολή του συντελιστή ωρίμανσης που θα προσδιορίζεται κάθε έτος με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη της Ο.Κ.Ε. της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και  της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής,
Είναι αδύνατο επομένως σήμερα να υπολογίσει κανείς ποια θα είναι η απώλεια της σύνταξης, αφού κανείς δεν  μπορεί να γνωρίζει τη μεταβολή του Δ.Τ.Κ.  και το συντελιστή ωρίμανσης.

       ΣΤ.         ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Βελτιώνεται και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, ο υπολογισμός της σύνταξης τους με βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
Οι ασφαλισμένοι από 1-1-1983, οι οποίοι πριν το διορισμό τους στο Δημόσιο είχαν ασφάλιση σε άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλην του Δημοσίου  ( ΙΚΑ , ΟΑΕΕ  κ.ά.) , για το τμήμα αυτό του εργασιακού τους βίου θα λάβουν σύνταξη, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης, από το φορέα που ήταν ασφαλισμένοι.
Οι  αποδοχές που λαμβάνονταν υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης για το κομμάτι αυτό του εργασιακού βίου, ήταν αναπροσαρμοσμένες με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και υπολογίζονταν με συγκεκριμένους συντελεστές για κάθε φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
 Με το νέο νόμο οι αποδοχές αυτές θα είναι προσαυξημένες τόσο με το Δ.Τ.Κ. όσο και με συντελιστές ωρίμανσης που προσδιορίζονται στον παρόντα νόμο και οι οποίοι αυξάνουν κατά πολύ το τμήμα αυτό της σύνταξης. πχ οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ μέχρι το 1986-87 για κάθε έτος ασφάλισης δεν υπολογίζεται να λάβουν σύνταξη περισσότερο από 12-13 € το μήνα.. Με την εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού της διαδοχικής ασφάλισης, όσοι εξέλθουν στη σύνταξη από 1-1-2011, το ποσό αυτό αναμένεται να διπλασιαστεί και στη χειρότερη των περιπτώσεων να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και την ασφαλιστική κλάση στην οποία υπάγονταν.
Γι αυτό οι ασφαλισμένοι μετά την 1-1-83 που έχουν εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης δεν συμφέρει να συνταξιοδοτηθούν αυτή τη χρονιά αλλά από το 2011 και μετά, αφού από τότε θα αρχίσει η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης. 
        Ζ.      ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ
          Για τους  ασφαλισμένους μέχρι 31-12-92 που παραμένουν στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση των 35 ετών υπηρεσίας και μέχρι τη συμπλήρωση των 40 ετών, αυξάνεται για κάθε έτος πέραν των 35 κατά 2,5%  το ποσοστό σύνταξης του μηνιαίου συντάξιμου μισθού.
Το ποσοστό αυτό μέχρι τώρα ήταν 2% και γίνεται 2,5%. Δηλ τα γνωστά πεντηκοστά μετά τα 35 χρόνια υπηρεσίας γίνονται τεσσαρακοστά.
Η προσαύξηση αυτή δε χορηγείται για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και εφεξής.
        Η.       ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Καθιερώνεται από 1-8-2010 η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, (ο γνωστός ΛΑΦΚΑ)
Είναι μια εισφορά που επιβάλλεται στο σύνολο των μεικτών συντάξιμων αποδοχών  από 1400€ και άνω συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος εξομάλυνσης (δεν συμπεριλαμβάνεται το οικογενειακό επίδομα)
Για συντάξεις από 1400,01       έως    1700    ποσοστό     3%
          »                   1700,01       έως    2000    ποσοστό     4%
          »                   2000,01       έως    2300    ποσοστό     5%
          »                   2300,01       έως    2600    ποσοστό     6%
          »                   2600,01       έως    2900    ποσοστό     7%
          »                   2900,01       έως    3200    ποσοστό     8%
          »                   3200,01       έως    3500    ποσοστό     9%
          »                   3500.01       και άνω          ποσοστό    10%
Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς 3% δεν μπορεί να υπολείπεται των 1400€. Πχ σε μεικτές συντάξιμες αποδοχές 1420 €  το ποσό της εισφοράς θα είναι 20€ ενώ σε ποσό 1450 θα είναι 1450 χ 3% =43,50€
    Θ.                    ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Μέχρι τώρα η αναπροσαρμογή των συντάξεων γινόταν κάθε φορά που άλλαζαν οι βασικοί μισθοί των εν ενεργεία υπαλλήλων είτε εξαιτίας της τιμαριθμικής αύξησης που δίνονταν κάθε χρόνο με την εισοδηματική πολιτική με αποτέλεσμα αυτή να περνάει και στους βασικούς μισθούς που έχουν οι συνταξιούχοι και επί των οποίων υπολογίζεται η σύνταξη, είτε όταν έμπαιναν κάποια επιδόματα στη σύνταξη όπως το επίδομα των 140,80 € που δόθηκε τα τελευταία χρόνια ,το επίδομα θέσης ευθύνης κ..ά .με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαφορά στη σύνταξη ενός συνταξιούχου  που αποχώρησε πριν από κάποια χρόνια με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας και το ίδιο Μ.Κ με έναν που αποχωρεί σήμερα.
Από 1-1-2014 το άρθρο 7 του νόμου προβλέπει,  ότι οι συντάξεις θα αναπροσαρμόζονται μόνο με διάταξη ειδικού νόμου με βάση συντελιστή που θα διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
Άρα καλό είναι να μην αποχωρεί κανείς με λίγα χρόνια υπηρεσίας, αν θέλει να έχει κάποια αξιοπρεπή σύνταξη, γιατί η σύνταξή του μετά θα αυξάνεται  ελάχιστα.
Το βέβαιο είναι ότι για την εφαρμογή του νόμου αυτού που ψηφίστηκε θα χρειαστούν πολλές ερμηνευτικές εγκύκλιοι, αφού υπάρχουν σε πολλές διατάξεις  αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις με το νόμο 3863/2010 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.