14 Σεπτεμβρίου 2015

Με το 3ο μνημόνιο η κυβέρνηση ανατρέπει ακόμα και τις ισχές δεσμεύσεις της για την εκπαίδευση.

Η κυβέρνηση με το Μνημόνιο που ψήφισε στη Βουλή δεσμεύεται :
1. Να ευθυγραμμίσει τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού, καθώς και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018

2. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης.
3. Το υπουργείο παιδείας , σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα επικαιροποιήσουν, έως τον Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011. Η εν λόγω επανεξέταση θα καλύπτει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης και της συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
4. Μεταξύ άλλων η επανεξέταση θα αξιολογήσει την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του “Νέου Σχολείου”, το περιθώριο περαιτέρω εξορθολογισμού (των τάξεων, σχολείων και Πανεπιστημίων), τη λειτουργία και διακυβέρνηση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την αποδοτικότητα και αυτονομία των δημοσίων εκπαιδευτικών μονάδων και την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.
5. Η επανεξέταση θα προτείνει συστάσεις, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ
6. Με βάση τις συστάσεις της επανεξέτασης, το υπουργείο Παιδείας θα εκπονήσει επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέδιο και θα υποβάλει προτάσεις για δράσεις το αργότερο έως τον Μάιο του 2016, και εφόσον είναι δυνατόν, τα μέτρα θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ πριν από το ακαδημαικό έτος 2016-17.
7. Διασφάλιση και δίκαιη μεταχείριση όλων των φορέων παροχής εκπαιδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ιδρυμάτων, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα. 

Παραθέτουμε στον παρακάτω πίνακα, το χρονοδιάγραμμα με το τι ακριβώς περιλαμβάνει το 3ο Μνημόνιο για το σχολείο και το δημόσιο τομέα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟ
Έως Οκτώβριο 2015
Μεταρρύθμιση ενιαίου μισθολογίου με ισχύ από 1 Ιανουαρίουσε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις, τις αρμοδιότητες και τη θέση του προσωπικού (βασικό παραδοτέο) Έως το 2018 μεταρρύθμιση με σκοπό βελτιωμένη δομή με περιγραφές καθηκόντων που θα αντανακλάται στο μισθολόγιο 
Καθορισμός ανώτατων ορίων μισθολογικών δαπανών και επιπέδων απασχόλησης στο δημόσιο (εντός της νέας Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ΜΔΣτρ) που να συνάδουν με επίτευξη δημοσιονομικών στόχων και εξασφάλιση φθίνουσας πορείας για δημόσιες δαπάνες σχετικά με ΑΕΠ κατά την περίοδο 2016 – 2019 (βασικό παραδοτέο)
Γι αυτό διατηρείται ο κανόνας των αποχωρήσεων το 2016 / ο συντελεστής για τα έτη 2017 – 19 θα καθοριστεί στη ΜΔΣτρ και θα εγκριθεί τον Οκτώβριο 2015 / Μετά θα αναθεωρείται κάθε 2 χρόνια
Έως Νοέμβριο 2015
Νομοθέτηση νέου πλαισίου αξιολόγησης των επιδόσεων όλου του προσωπικού στο Δημόσιο, με σκοπό καλλιέργεια πνεύματος επίτευξης αποτελεσμάτων Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης.
Έως Δεκέμβριο 2015
Εκσυγχρονισμός κι επέκταση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) με βάση την μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε το 2013 (Ν. 4186/2013) (βασικό παραδοτέο)
1)    Θέσπιση πλαισίου ποιότητας για ΕΕΚ / μαθητεία
2)   Δημιουργία συστήματος σύνδεσης αναγκών αγοράς – δεξιοτήτων για αναβάθμιση προγραμμάτων και πιστοποίησης
3)   Δρομολόγηση πιλοτικών συμπράξεων με περιφερειακές αρχές και εργοδότες για 2015 – 16
4)   Χάραξη ολοκληρωμένου σχεδίου e-εφαρμογής Υπουργείου Εργασίας, Υπουργείου Παιδείας και ΟΑΕΔ με σκοπό την παροχή των απαιτούμενων θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές ΕΠΑΣ – ΙΕΚ έως το 2016 και 33% σπουδαστών ΕΠΑΛ έως 2016 – 17
5)   Διασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής εργοδοτών και μεγαλύτερη χρήση ιδιωτικής χρηματοδότησης
Καθορισμός τριετούς στρατηγικής μεταρρυθμίσεων στο Δημόσιο (οικοδόμηση ικανοτήτων, αποπολιτικοποίηση δημόσιας διοίκησης) Βασικά παραδοτέα:
1)          Διαδικασίες προσλήψεων για διευθυντικά στελέχη
2)         Προγραμματισμός ανθρώπινων πόρων για έγκαιρη αξιολόγηση και προσλήψεις
3)         Δημοσιονομικά ουδέτερη μεταρρύθμιση μισθολογίου
4)         Σύστημα αξιολόγησης επιδόσεων
5)         Ενίσχυση μονάδων άσκησης πολιτικής
6)         Αναβάθμιση ρόλου τοπικής αυτοδιοίκησης – για ενίσχυση τοπικής αυτονομίας – εξορθολογισμό διοικητικών διαδικασιών – εξορθολογισμό κρατικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τοπικής ιδιοκτησίας
7)         Εκσυγχρονισμός διαδικασίας προσλήψεων
8)         Βελτίωση κινητικότητας για καλύτερη αξιοποίηση πόρων
Θέσπιση νέου συστήματος μόνιμης κινητικότητας
Χρήση περιγραφής καθηκόντων και σύνδεση με ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα έχει και τις κενές θέσεις / την τελική απόφαση για κινητικότητα προσωπικού θα παίρνει η εκάστοτε υπηρεσία
Οι αρχές θα συνεχίσουν να εντοπίζουν παράνομες προσλήψεις, ασφαλιστικά μέτρα, πειθαρχικές υποθέσεις και θα παίρνουν μέτρα
Από 1 Ιανουαρίου 2016
Έναρξη ισχύος νέου μισθολογίου
Έως Απρίλιο 2016
Επικαιροποίηση Έκθεσης ΟΟΣΑ του 2011 – αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος / επαναξέταση σε όλη την εκπαίδευση
1)          Συνεργασίας πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων για ενίσχυση καινοτομίας – επιχειρηματικότητας
2)         Νέου Σχολείου για εξορθολογισμό (τάξεων, σχολείων, πανεπιστημίων), Λειτουργία, διακυβέρνηση γθμιας εκπαίδευσης, Αποδοτικότητα, αυτονομία δημόσιων, εκπαιδευτικών μονάδων
3)         Αξιολόγηση, διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα
Η επανεξέταση θα προτείνει συστάσεις σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ και τους εμπειρογνώμονες
Έως Μάιο 2016 (έγκριση έως Ιούλιο 2016, σε ισχύ από 2016 – 17 ει δυνατόν)
Επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης
Με βάση συστάσεις επανεξέτασης και υποβολή προτάσεων για δράσεις
Έως Ιούνιο 2018 (το αργότερο)
Ευθυγράμμιση αριθμού διδακτικών ωρών ανά μέλος προσωπικού και αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό, με βέλτιστες πρακτικές ΟΟΣΑ