12 Φεβρουαρίου 2020

Όχι στη σχολειοποίηση του νηπιαγωγείου
Με βάση πρόσφατες δηλώσεις και συνεντεύξεις της Υπουργού Παιδείας, πρόθεση του υπουργείου είναι η κατάτμηση του προγράμματος των νηπιαγωγείων διαμέσου της εισαγωγής διακριτικών διδακτικών αντικειμένων και διδακτικού εγχειριδίου/ βιβλίου . Δεν είναι μια πρωτοτυπία του υπουργείου καθώς βασική κατεύθυνση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση διεθνώς είναι λειτουργία του νηπιαγωγείου στην κατεύθυνση της προετοιμασίας για την επόμενη βαθμίδα στη βάση μετρήσιμων δεξιοτήτων γραμματισμού, αρίθμησης και των λεγόμενων ήπιων δεξιοτήτων. Στη βάση άλλωστε των παραπάνω πραγματοποιείται και η εξωτερική αξιολόγηση των νηπιαγωγείων σε πολλές χώρες.

Η κυβέρνηση επιχειρεί , με τις συγκεκριμένες εξαγγελίες, να καταπατήσει τις βασικές αρχές της προσχολικής αγωγής που είναι η ενοποιημένη μέρα, οι μικτές ομάδες παιδιών (νήπια-προνήπια) και η γνώση διαμέσου του παιχνιδιού και σχεδίων εργασίας με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών ως τα πιο κατάλληλα παιδαγωγικά μέσα για τη συγκρότηση των πρώτων γνώσεων και αξιών για τα παιδιά αυτής της ηλικίας και ως βασικές προϋποθέσεις για την ολόπλευρη κοινωνικο- συναισθηματική ανάπτυξή τους . Χωρίς να θεωρούμε ότι το υπάρχουν αναλυτικό πρόγραμμα πραγματώνει τις παραπάνω κατευθύνσεις – κάθε άλλο μάλιστα – η σημερινή αλλαγή στοχεύει στην πλήρη εμπέδωση της φιλοσοφίας των κατακερματισμένων διδακτικών αντικειμένων και στη διαμόρφωση απρόσωπων παιδαγωγικών σχέσεων σε ηλικίες που έχουν ανάγκη από σταθερούς παιδαγωγικούς δεσμούς .

Το Δ.Σ του συλλόγου μας εκτιμά ότι πρέπει να ακυρωθεί η προώθηση της συγκεκριμένης αλλαγής του Αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου προς την κατεύθυνση του κατακερματισμού της λειτουργίας του διαμέσου του «πρώιμου γνωστικού προγραμματισμού» και της προώθησης νεοφιλελεύθερων επιλογών. Καμία ενίσχυση της σχολειοποίησης του νηπιαγωγείου, της μετατροπής του από χώρο ανάπτυξης της αντίληψης και της σκέψης δια μέσου του παιχνιδιού, σε χώρο προώθησης μαθημάτων και διακριτών διδακτικών αντικειμένων.

Θέτουμε και μια ακόμη διάσταση . Η δήλωση της υπουργού ότι αυτή η πραγματικότητα υπάρχει ήδη στην ιδιωτική εκπαίδευση, είναι δηλωτική και των συμφερόντων που εξυπηρετεί, αλλά κυρίως ταυτίζει τις ποικίλες εμπορευματικές πρακτικές που υιοθετούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις για την προσέλκυση πελατών με τη λειτουργία του δημόσιου νηπιαγωγείου που είναι η ανταπόκρισή του στις κοινωνικές και μορφωτικές ανάγκες των παιδιών .