06 Σεπτεμβρίου 2016

Απόφαση για νηπιαγωγεία


Ο σύλλογος Σύρου-Τήνου-Μυκόνου εκτιμά σε σχέση με Αρ. Πρωτ.: 140510/Δ1/ 1-9-16, εγκύκλιο του Υπουργείου με θέμα :«Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017. Ενημέρωση και οδηγίες για τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου», για την εφαρμογή των Υπουργικών αποφάσεων για το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων και το ωράριο των νηπιαγωγών ότι :
 • Η αποσύνδεση του πρωινού προγράμματος από το απογευματινό αλλάζει το χαρακτήρα του ολοήμερου προγράμματος και ουσιαστικά το μετατρέπει σε δομή φύλαξης. Το ολοήμερο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου κατά γενική ομολογία κρίνεται επιτυχημένο με επιστημονικά τεκμηριωμένη την παιδαγωγική προσφορά και τον αντισταθμιστικό του ρόλο, και έχει διακριτότητα από αυτόν του Δημοτικού ως προς τη ηλικία και τις μεθόδους διδασκαλίας. • Με τις νέες ρυθμίσεις συγκροτείται με διαφορετική σύνθεση ομάδας από το πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα, χωρίς καμία σύνδεση , συνέχεια ή συνεργασία μεταξύ των νηπιαγωγών , χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες παιδαγωγικές και ψυχολογικές ανάγκες της ευαίσθητης ηλικίας νηπίων και προνηπίων.
 • Τα παιδιά του ολοήμερου προγράμματος θα αναγκάζονται να αλλάζουν, ομάδα , εκπαιδευτικό και χώρο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Με την κατανομή των μαθητών σε τμήματα με βάση το φύλο και την ηλικία μπορεί να προκύψει στην πρωινή ζώνη να υποδέχεται τα παιδιά ο/ η πρώτη εκπαιδευτικός, μετά να παρακολουθούν το υποχρεωτικό πρόγραμμα σε άλλη τάξη με άλλη/ άλλον εκπαιδευτικό και άλλη ομάδα παιδιών και στη συνέχεια να επιστρέφουν στο χώρο που γίνεται το ολοήμερο πρόγραμμα με άλλον/άλλη εκπαιδευτικό στον/στην οποίο ανατέθηκε το απογευματινό πρόγραμμα και άλλη ομάδα παιδιών. Πόση σύγχυση για παιδιά 4/5 ετών , ιδιαίτερα στην διάρκεια της προσαρμογής.
 • Η διαφορετική ώρα προσέλευσης για παιδιά που φοιτούν στο ίδιο τμήμα θα δημιουργήσει συγκρούσεις με τους γονείς των μαθητών ιδιαίτερα στα συστεγαζόμενα με Δημοτικά νηπιαγωγεία οι οποίοι θα αναγκάζονται να περιμένουν έξω από κλειστές πόρτες ενώ ο/η νηπιαγωγός του παιδιού τους θα είναι μέσα. Αντίστοιχα η διαφορετική ώρα αποχώρησης στο ίδιο τμήμα, όπως φάνηκε και στις πρόωρες αποχωρήσεις όπου και όταν δινόταν χωρίς φειδώ , δυσκολεύει συναισθηματικά  τα παιδιά που βλέπουν τους φίλους τους να φεύγουν νωρίτερα.
 • Οι θέσεις των νηπιαγωγών σε κάθε σχολική μονάδα διακρίνονται και δεν είναι ενιαίες, ισότιμες και ισάξιες ως προς το παιδαγωγικό τους έργο με την κατάργηση της εναλλαγής του ωραρίου και της συνέχειας του προγράμματος στα ολοήμερα τμήματα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Η εμπειρία από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του ολοήμερου προγράμματος, και τον υποβαθμισμένο ρόλο του /της εκπαιδευτικού της απογευματινής βάρδιας ,ανέδειξε την ανάγκη καθιέρωσης της εναλλαγής των θέσεων στο ολοήμερο τμήμα.
 • Η πολυαναμενόμενη εξειδίκευση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών, φέρνει αύξηση ωραρίου για την συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων , αφού δεν λαμβάνεται υπόψη ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της λειτουργίας του νηπιαγωγείου, Τα πολυθέσια Νηπιαγωγεία στα οποία προβλέπεται μείωση ωραρίου ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας είναι μόλις 9 από 5.140 σε όλη τη χώρα, ενώ προβλέπεται ανάθεση ωρών διοικητικού έργου μόνο για τις προϊσταμένες που υπηρετούν σε ολοήμερα τμήματα χωρίς πρωινή ζώνη.
Με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών μας καλεί τις νηπιαγωγούς μέλη του :
 • Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων να προχωρήσουν σε δημιουργία αμιγών τμημάτων πρωινού ( κλασικού) και ολοήμερου προγράμματος όπου αυτό είναι εφικτό, με βάση τα παιδαγωγικά κριτήρια και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους.
 • Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων να αναθέσουν το ολοήμερο τμήμα με εναλλαγή στο ωράριο της πρωινής και της απογευματινής βάρδιας στους εκπαιδευτικούς του ολοήμερου τμήματος. Σε αυτή την κατεύθυνση καταθέτουμε ενδεικτικά σχετικό πρακτικό συλλόγου διδασκόντων .
 • Καλούμε τις συναδέλφισσες νηπιαγωγούς σε συνάντηση την Πέμπτη 8/9 στο 4ο Δ.Σ στις 19:00 . 


  Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων  
  Σχολικό έτος: 2016-2017
  Aριθμός πράξης …………………….. του συλλόγου διδασκόντων του …………………Νηπιαγωγείου …………………………………..

  Θέμα: «Κατανομή τμημάτων και εφημεριών και ορισμός Νηπιαγωγών που διδάσκουν στα τμήματα».

  Σήμερα ημέρα………… ……/9/2016 και ώρα ...... συνεδρίασε ο σύλλογος διδασκόντων του…………………….. Νηπιαγωγείου ……………………….. με θέμα «Κατανομή τμημάτων και εφημεριών και ορισμός Νηπιαγωγών που διδάσκουν στα τμήματα». Στη συνεδρίαση συμμετείχαν :
  1. ……………………………………………………….(ονοματεπώνυμο) Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου
  2 ……………………………………………………... (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός
  3. ……………………………………………………… (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός
  4. ……………………………………………………… (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός

  Η Προϊσταμένη ανάγνωσε το ΦΕΚ 2670/26-8-2016 και ακολούθησε διεξοδική συζήτηση. Ο σύλλογος διδασκόντων προέβη σε κατανομή των τμημάτων με βάση την επιλογή των γονέων ως προς την ώρα αποχώρησης (13:00 ή 16:00) διότι:
  1. Η αμιγής και σταθερή σύνθεση τμήματος είναι παιδαγωγικά κατάλληλη για τα παιδιά αυτής της ευαίσθητης ηλικιακής ομάδας 4-6 χρόνων, για το λόγο ότι τους προσφέρει σταθερότητα ως προς το χώρο και τα πρόσωπα (αφού τα παιδιά δεν θα είναι υποχρεωμένα να αλλάζουν ομάδα και αίθουσα στο απογευματινό πρόγραμμα και στην πρωινή υποδοχή). Επίσης η προαναφερθείσα σύνθεση τμημάτων διευκολύνει την ομαλή προσαρμογή των παιδιών μειώνοντας το άγχος αποχωρισμού από την οικογένεια.
  2. Θα υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης ενός ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος με συνέχεια και συνάφεια καθόλη τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο.
  Αποφασίστηκε ομόφωνα:

  Τμήμα 1: Ώρα λειτουργίας 8:20-13:00: υπεύθυνος Νηπιαγωγός (ονοματεπώνυμο)……………………………
  Τμήμα 2: Ώρα λειτουργίας 7:45/8:20-16:00: υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί
 • …………………………… (ονοματεπώνυμο)
 • …………………………….(ονοματεπώνυμο)

Εφημερίες
 1. ……………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………..

Επίσης θα γίνεται εναλλαγή των θέσεων των δύο Νηπιαγωγών που ανέλαβαν το τμήμα 2 για τους παρακάτω παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς λόγους:
 1. Για να υπάρξει ενιαία γραμμή δράσης και συνεργασία των Νηπιαγωγών, με κοινούς σκοπούς και στόχους, σε ισότιμο κι όχι ιεραρχικά διαβαθμισμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 2. Για να μπορούν να διαμορφώνουν οι Νηπιαγωγοί σφαιρική αντίληψη για τα παιδιά.
 3. Για την εύρυθμη λειτουργία του Νηπιαγωγείου (ασθένειες εκπαιδευτικών, συνεργασία με φορείς κ.ά.) και την ισότιμη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη σχολική ζωή (ενημερώσεις γονέων, εκδηλώσεις, διδακτικές επισκέψεις κ.ά.)

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως

Η Προϊσταμένη Οι Νηπιαγωγοί:

  1.